Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

History

ประวัติความเป็นมาของจันทรเกษมศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประวัติการจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการทางศิลปกรรมของจันทรเกษมนั้นผมจะพยายามเข้ามาเขียนให้ต่อเนื่องตามเวลาที่มี เพราะเหลืออาจารย์เก่าและแก่เพียงคนเดียวคือผมเท่านั้น เพื่อจะได้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ เพื่อให้อาจารย์หรือศิษย์รุ่นหลังๆมาเขียนต่อๆกันไป

ประวัติความเป็นมาของภาควิชาศิลปกรรม (History of Art Department)
ภาควิชาศิลปกรรม เดิมอยู่รวมกับหมวดวิชาศิลปหัตถกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยเปิดทำการสอนระดับ ป.กศชั้นสูงและระดับปริญญาตรี (2ปี) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ต่อมาพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2527 ได้กำหนดให้แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา แยกบริหารจากกันตามธรรมชาติหรือศาสตร์ของวิชา จึงมีฐานะเป็นภาควิชาศิลปศึกษา และย้ายสังกัดมาอยู่ในคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และยังเปิดทำการสอน ในสาขาวิชาการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค อคป.โดยในปี พ.ศ. 2527ได้เปิดทำการสอนวิชาเอกศิลปศึกษา หลักสูตร 2ปี (หลังอนุปริญญา) สายวิชาชีพครู (คบ.) ในปีพ.ศ.2533 ภาควิชาศิลปศึกษา เปิดดำเนินการสอนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เพิ่มเติมเป็นครั้งแรก โดยเปิดหลักสูตรระดับอนุปริญญา(อ.ศศ.) 2 ปี วิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ ซึ่งเป็นสายวิชาชีพเฉพาะทางวิชาทางด้านศิลปะโดยตรง ต่อมาในปีการศึกษา 2536 ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ระดับปริญญาตรี 4 ปี เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา และมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ภาควิชาศิลปะจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) ตามภาระงานที่รับผิดชอบสอน ทั้งสองสาขาวิชา อีกทั้งยังมีบุคลากรน้อย จึงยังมิได้แยกโปรแกรมวิชาเป็นเอกเทศและยังคงเปิดสอนในสองสาขาวิชาตามชื่อของโปรแกรม ในปีพ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัย ตามพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีพ.ศ. 2547 ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2547 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนสถานะของโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)อีกครั้งหนึ่ง โดยกลับมาใช้ชื่อเป็น ภาควิชาศิลปกรรม(Art Department)และในภาคเรียนที่1/2547นี้ ได้เปิดทำการสอนโปรแกรมวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(Visual Communication Design) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานตามโครงสร้างของคณะมนุ๋ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในปีการศึกษานี้ก็ได้หยุดรับนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา โดยที่วิชาเอกศิลปศึกษา ได้ปรับหลักสูตรเป็น หลักสูตร 5 ปี โดยในปีนี้ได้เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น โปรแกรมวิชาเอกศิลปกรรม(ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์) โดยที่ทางภาควิชาศิลปกรรม ยังคงสนับสนุนผู้สอนและมีภาระงานสอนให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเอกใหม่นี้อยู่ส่วนหนึ่งการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาศิลปกรรมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบสอนโดยตรง ในสายวิชาชีพศิลปกรรม ตามหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์(ศศ.บ) แยกไปจากหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา(โปรแกรมวิชาเอกศิลปศึกษา) โดยปัจจุบันนี้(2547) มีโปรแกรมวิชาเอกที่สังกัดอยู่ 2 โปรแกรมวิชาเอกคือ 1.โปรแกรมวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ และ 2.โปรแกรมวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ แต่ปัจจุบันนี้ภาควิชาศิลปกรรมยังคงรับผิดชอบสอนนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษาเดิมอยู่อีก 2 หมุ๋เรียน ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2549 และเปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ปัจจุบัน(2547)มีคณาจารย์สอนประจำการทั้งหมด 4 ท่าน อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างอยู่ 3 ท่าน รวม 7 ท่าน รับผิดชอบนักศึกษาในสังกัดทั้ง 3 วิชาเอก มีจำนวนหมู่เรียนแยกเป็นภาคปกติ จำนวน 7 หมู่เรียน ภาคสมทบ จำนวน 4 หมู่เรียน รวมทั้งสิ้น 11 หมู่เรียน(2547)จำนวนนักศึกษาเฉลี่ย หมู่เรียนละ 35 คน อนาคตเราวางนโยบายไว้ว่า จะเป็น " Academy of applied Arts & visual Communication Design" ฝันให้ไกล และจะไปให้ถึงความเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ ( Faculty of Art ) 23 ตุลาคม 2547 ความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พศ. 2548 นั้นทำให้ ม.จันทรเกษม ต้องมีการปรับเปลี่ยนมากมายแม้แต่ชื่อภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนกลับไปกลับมา แต่ ณ เวลานี้ ได้ประกาศชื่อออกมาแล้วเป็นที่แน่ชัด8nvใช้คำว่า Chandrakasem Rajabhat University การจัดองค์กรภายในก็มีการจัดแบ่งส่วนราชการกันใหม่อีกครั้ง ซึ่งในระดับคณะมีการยุบรวมหน่วยงานระดับล่างคือโปรแกรมวิชาเดิม และคาดว่าจะจัดแบ่งหน่วยงานระดับคณะเป็นภาควิชา แต่ความชัดเจนขณะนี้ยังไม่มี จนกว่าจะมีการประกาศเป็นกฏหมายเฉพาะออกมา ดังนั้น ณ เวลานี้(15/1/2548)ก็ต้องรอกันไปก่อนว่าจะเรียกชื่อหน่วยงานของศิลปกรรมเราว่าอย่างไร อย่างไรก็ตามความฝันอนาคตควรต้องจัดตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ และก็คงเปลี่ยนประวัติศาสตร์กันอีกครั้งครับ จะมีฐานะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันทำก็คือ คุณภาพ ครับ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร (ผู้บันทึก) 15/1/2548

ภาคเรียนที่ 2/2555 ได้ย้ายไปตึกใหม่ อาคาร 32 ได้อยู่ชั้น 2 และ 5 ของอาคารกิจการนักศึกษา

No comments:

Post a Comment