Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, November 16, 2012

Kanchanaburi Otop Packaging Design and Development โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Kanchanaburi Otop Packaging Design and Development Mood Board 2012 แผ่นภาพแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555 จำนวน 11 ราย โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตรและผู้ช่วยวิจัย ได้แก่ นส.พลอยนภัส เรืองสิริโท นายอานนท์ทองรอด และนายชานนท์ เกษมวรรณกร ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ website อ้างอิง http://kanchanaburiotop.blogspot.com

Wednesday, March 14, 2012

ผลงานชุด รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา โดย อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์

ผลงานชุด รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา 
โดย อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
    แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา”
ความต้องการที่พึ่งทางด้านจิตใจ ความปรารถนา ความหวัง โชคลาภ ความทุกข์ ความสุข เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เมื่อมนุษย์ไร้ที่ยึดเหนี่ยวและต้องเผชิญกับปัญหาความทุกข์ความยากลำบากเมื่อต้องประสบกับภาวะที่ไร้ทางออกของชีวิตและไม่มีสิ่งใดช่วยตอบสนองต่อความปรารถนาหรือช่วยนำพาให้ผ่านพ้นกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่โดยรอบของชีวิตได้ ผู้คนส่วนหนึ่งจึงแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจเพื่อเยี่ยวยา หรือสร้างความหวังให้ชีวิตมีพลังเพื่อต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ได้ ข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงของเทวรูปหรือเทพเจ้าอันเป็นสัญลักษณ์มาแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพลังอำนาจช่วยขจัดปัดเป่าโชคร้ายทุกข์ภัยและสิ่งอัปมงคลหรือบันดาลโชคลาภ ความสุข ความเจริญแก่ชีวิตประสานกับอักขระเลขยันต์คาถา ซึ่งมีความหมายอันเป็นสิริมงคลมาสร้างสรรค์ เพื่อแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่ออำนาจสิ่งลี้ลับมาสร้างเสริมกำลังใจ เพื่อประคองชีวิตให้ดำเนินต่อไปอย่างมีความหวัง
      จากความเชื่อและความศรัทธาตลอดถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทย ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาดังกล่าวของคนไทย ที่ยังคงมีความผูกพันทางด้านที่พึ่ง และสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวกึ่งเหมือนจริง(Semi-Abstract) ด้วย เทคนิคจิตรกรรมผสม(Mixed Technique)
     ติดตามโปรไฟล์ของ อาจารย์ไชยพันธุ์ ได้ที่นี่